Regulamin Salamander Club

SALAMANDER CLUB

 
Organizatorem programu lojalnościowego Salamander Club (dalej Klub) jest firma Salamander-Polska Sp. z o.o. (dalej Salamander) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skrupki 5. Salamander Club jest adresowany do Klientów, dokonujących zakupów w Salonach firmowych Salamander na terenie Polski.
Członkiem Klubu może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada adres korespondencyjny w Polsce. Członkostwo w Klubie zapewnia stałym Klientom wiele korzyści, w tym możliwość dokonywania zakupów na preferencyjnych warunkach.
Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Klubu oraz określa prawa i obowiązki Członka Klubu.
Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z członkowstwa w Klubie, nie mogą być przeniesione przez Członka Klubu na osobę trzecią.

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SALAMANDER CLUB

 
Aby zostać Członkiem Klubu należy:
 • dokonać jednorazowego zakupu w Salonie Salamander o minimalnej wartości 500,-zł.
 • wypełnić czytelnie i zgodnie z prawdą Formularz Rejestracyjny dostępny w Salonach Salamander, podając swoje dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu a w przypadku chęci otrzymywania informacji o nowościach i akcjach promocyjnych - adres e-mail.
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poprzez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.
 • złożyć wypełniony i podpisany Formularz Rejestracyjny bezpośrednio w Salonie Salamander.
 • brak powyższych danych uniemożliwia zarejestrowanie Klienta w systemie Salamander Club.
 
Po dopełnieniu powyższego Klient otrzymuje Kartę Salamander Club (dalej Karta) i staje się pełnoprawnym Członkiem Klubu. Natychmiast może korzystać z rabatów i przywilejów, jakie zapewnia członkostwo. Każdy Członek Klubu może posiadać tylko jedno "konto" w Klubie.

 

KARTA SALAMANDER CLUB

 
Karty wydawane są w Salonach Salamander.
Każdy Członek Klubu otrzymuje jedną, podstawową Kartę z numerem ewidencyjnym (ean) oraz miejscem na podpis Członka Klubu ("konto podstawowe").
Karta zapewnia rabat na zakupy w firmowych
Salonach Salamander w Polsce w wysokości:
 • -10% na zakupy w sklepach regularnych (na towary w cenach regularnych).
 • -5% na zakupy w sklepach outlet (na towary w bonifikacie 30%).
 
Rabat na Kartę nie łączy się z innymi rabatami. Klient ma prawo wyboru korzystniejszego dla siebie rabatu.
Zgubienie lub zniszczenie Karty należy niezwłocznie zgłosić do firmy Salamander-Polska Sp. z o.o. e-mail'em na info@salamanderclub.pl lub osobiście w Salonie Salamander.

 

PRZYWILEJE DLA CZŁONKÓW SALAMANDER CLUB

 
A. Konto Premium
Zakupy dokonywane przy użyciu Karty Salamander Club są sumowane na tzw. "koncie" Członka Klubu.
1,-zł = 1 "Salamander punkt".
 

Członek Klubu, który zgromadził na "koncie" min. 5000 "Salamander punktów" (wartość zakupów 5000 zł) otrzymuje BONUS - Specjalną nagrodę w postaci "Shopping Card" o wartości 250 zł.

Okres rozliczeniowy dla "Konta Premium" trwa 1 rok.
Po roku od daty przystąpienia do Klubu stan "Konta Premium" ulega wyzerowaniu i Członek Klubu rozpoczyna od początku gromadzenie punktów.
Punkty zebrane w danym roku nie przechodzą na rok następny.
Wyzerowanie stanu "Konta Premium" nie ma wpływu na pozostanie Członkiem Klubu.
Informacje o stanie "Konta" można uzyskać pod numerem tel. 22 828 31 46 (po uprzedniej weryfikacji danych Klienta) lub emailem, skierowanym na adres info@salamanderclub.pl

 

B. Bonus -"Shopping Card"

 • "Shopping Card" jest terminowym, jednorazowym bonem rabatowym o wartości 250 zł
 • "Shopping Card" nie podlega wymianie na gotówkę
 • "Shopping Card" jest wydawana po nagromadzeniu min. 5000 "Salamander punktów" i przesyłana na adres korespondencyjny podany w Formularzu Rejestracyjnym lub na życzenie klienta do odbioru w Salonie Salamander.
 • "Shopping Card" może być zrealizowana wyłącznie w sklepach regularnych Salamander, przy zakupach towarów w cenach regularnych.
 • "Shopping Card" nie łączy się z innymi rabatami, w tym z rabatem na Kartę.
 • w przypadku zgubienia, zniszczenia albo uszkodzenia "Shopping Card", Salamander-Polska Sp. z o.o. nie wystawia duplikatu, ani nie zwraca nagromadzonych na "koncie" punktów.
 • w przypadku nieodebrania "Shopping Card", np. z powodu błędnie podanego adresu, nieczytelnego adresu lub jakichkolwiek innych powodów, "Shopping Card" zostaje unieważniona. Prawo do wykorzystania "Shopping Card" wygasa również w przypadku upływu terminu jej ważności. Termin ważności podany jest na "Shopping Card".

 

C. Akcje promocyjne (korzyści podczas krótkotrwałych i okresowych akcji)

 • możliwość preferencyjnych zakupów z rabatem wyprzedażowym na 1-2 tygodnie przed oficjalnym rozpoczęciem wyprzedaży.
 • możliwość udziału w akcji polegającej na obniżeniu cen towarów w określonych ramach czasowych, np. "Tydzień torebek".
 • udział w konkursach przeznaczonych wyłącznie dla CzłonkówKlubu.
 • uzyskiwanie zniżek związanych z akcjami świątecznymi.

Informacje o planowanych akcjach i rabatach będą umieszczane z wyprzedzeniem na stronie internetowej www.salamanderclub.pl oraz przesyłane na adres e-mail (o ile adres e-mail, podany w Formularzu Rejestracyjnym).

 

ZASADY SALAMANDER CLUB

 

Karta Salamander Club jest wydawana bezterminowo.
Warunkiem przystąpienia do Salamander Club i korzystania z przywilejów, wynikających z Członkostwa jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i złożenie czytelnego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.
 
Przypadki nieudzielenia korzyści
1). Podpis na Karcie Salamander Club jest niezgodny z imieniem i nazwiskiem podanym w Formularzu Rejstracyjnym
 

2). Numer ewidencyjny Karty (ean) lub podpis na karcie są nieczytelne

3). Karta nie posiada cech określonych w Regulaminie. Zakończenie członkostwa 1). Członek Klubu świadomie podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji 2). Członek Klubu nadużył korzyści, jakie oferował Klub lub popełnił inne działania niezgodne z Regulaminem Salamander Club 3). Członek Klubu sam zrezygnował z członkostwa.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Klient (Członek Klubu) własnoręcznym podpisem złożonym na Formularzu Rejestracyjnym (zawierającym jego dane) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Salamander-Polska Sp. z o.o., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa oraz podmioty współpracujące z Salamander-Polska Sp. z o.o. w celach związanych z Programem Salamander Club.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełnienia, aktualizowania. W przypadku zmiany adresu czy nazwiska, Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych. Zgoda na przetwarzanie danych zostaje udzielona na czas nieokreślony lub na czas działania Klubu. Klient w dowolnym momencie ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przesyłając stosowne oświadczenie e-mail'em na adres info@salamanderclub.pl lub odo@salamander.pl lub składając je osobiście w Salonie Salamander.

Salamander-Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o Ochronie Danych
Osobowych - RODO.
Salamander-Polska Sp. z o.o., jako Administrator danych osobowych Klientów oświadcza, że nie będzie przekazywać tych danych osobom trzecim i innym podmiotom nie związanym z prowadzeniem Programu Salamander Club.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1). Salamander-Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.salamanderclub.pl
2). Salamander-Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zakończenia programu Salamander Club w każdym czasie, po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Salonach Salamander
lub na stronie internetowej www.salamanderclub.pl
3). Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Klienta poprzez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym
4). Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019.